Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промяна в устройствения си правилник

С пет щатни бройки ще се увеличи числеността на персонала в Министерството на енергетиката. Това е предвидено в промяна на устройствения правилник на ведомството, която се предлага за обществено обсъждане. С изменението функциите на ведомството се привеждат в съответствие с изискванията на новата нормативна уредба за мрежова и информационна сигурност и със задължителни предписания на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към Министерството на финансите.

Съгласно изискванията на Закона за киберсигурност и на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, към министъра на енергетиката следва да бъде създаден национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Енергетика“. Конституирането на такъв орган и определянето на специфичните му правомощия представлява изцяло нова дейност за Министерството на енергетиката.

Друга промяна на устройствения правилник има за цел осигуряване на адекватен административен капацитет за изпълнението на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Необходимостта от определяне на структурно звено, осъществяващо функциите на програмен оператор за програмата е идентифицирана като задължителна за изпълнение мярка след одит на ИА „Одит на средствата от ЕС“ към Министерството на финансите.  

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: zh.andonova@me.government.bg

Проект на постановление

Проект на доклад

Оценка на въздействието

Становище

отпечатай тази страница