Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за условията и реда за проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за условията и реда за проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1  от Закона за енергийна ефективност. С проекта е регламентиран и редът за проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации по чл. 51, ал. 1 от закона, както и условията за изготвяне на оценка на енергийните спестявания и редът за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност.

Проектът на наредба е разработен на основание чл. 56 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

В текста на документа е регламентирано съдържанието на проверката за енергийната ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради. Разработени са приложения с образци на доклади, отразяващи обхвата и съдържанието на проверката за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли и на климатичните инсталации в сгради.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и редът за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и редът за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност

Мотиви към проекта на наредба

отпечатай тази страница