Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Живков: В енергетиката заварихме дълго отлагани проблеми и неясна перспектива по ключови решения за бъдещето на отрасъла

свали снимката

През годините заради липса на експертиза и политическа воля в енергетиката са трупани редица проблеми, чието решение е отлагано. Днес това поставя отрасъла пред необходимостта от прилагане на спешни мерки, които да стабилизират сектора и да осигурят неговото пазарно и прозрачно развитие в перспектива. Това каза министърът на енергетиката Андрей Живков, който представи пред медиите  основни факти и изводи от направения преглед на финансовото и икономическото състояние на държавните енергийни дружества. Той приведе редица примери в подкрепа на направените изводи:

Основният приоритет на едноличния собственик на енергийните дружества – Българският енергиен холдинг - през последните години не беше реализирането на инвестиционни проекти и навлизане на нови пазари, а осигуряване на подкрепа за губещите дружества НЕК, ТЕЦ "Марица-изток 2", "Мини Марица изток" и "Топлофикация София" (през Булгаргаз) чрез поемане на огромни задължения. Паричните наличности на БЕХ са недостатъчни за обезпечаване на плащанията по разходите за СО2 емисии и другите задължения на холдинга. В тази ситуация БЕХ събира извънреден дивидент от печелившите си дружества ЕСО и АЕЦ "Козлодуй", за да може да покрива плащанията за нарастващите разходи за въглеродни емисии. Така дългосрочните задължения на БЕХ нарастват от около 60 млн. лв. през 2009 г. до близо 2.5 млрд. лв. в края на 2020 г.

Задълженията на Националната електрическа компания нарастват с 2 млрд. лв. за периода 2009 – 2020 г., а основните й кредитори са българската държава и БЕХ. Тези дългове не се изплащат навреме, а при всеки падеж се предоговарят и разсрочват. Липсва визия как толкова задлъжняла компания ще функционира на изцяло либерализиран пазар на електроенергия.

Пълният отказ от реформи в ТЕЦ "Марица-изток" 2 доведе до декапитализиране на компанията и състояние на технически фалит. Прилаганата политика за стабилизиране на дружеството има резултат единствено по отношение осигуряване на финансов ресурс за СО2 емисиите, но не е ефективна дългосрочно. Финансовото състояние на ТЕЦ "Марица-изток" 2 е директен фактор за натрупаните проблеми в "Мини Марица изток". Дружеството изпитва сериозни ликвидни проблеми заради несъбираемостта на вземанията си от ТЕЦ-а. Вътрешнофирмената задлъжнялост по оста Мини-ТЕЦ-БЕХ нараства прогресивно без никаква визия и стратегия за решаване на натрупаните проблеми.

През последните години решаването на краткосрочни проблеми чрез поемането на дългосрочни дългове вече е недостатъчно за решаването на проблемите в отрасъла. Поради това се прибягва към разпределянето на извънредни дивиденти от печеливши дружества като АЕЦ "Козлодуй" и ЕСО – 470 млн. лв. от атомната централа и 100 млн. лв. от ЕСО за последните две години.

В резултат на изпълнение на мащабна инвестиционна програма задълженията на "Булгартрансгаз" ЕАД към доставчици драстично се увеличават – от 4 млн. лв. през 2019 г. на 1.152 млрд. лв. през 2020 г. Агресивната инвестиционна политика би била оправдана, само ако предполага и повишаване на паричните потоци в дружеството. Съществуват обаче основателни съмнения по отношение на това, че публично оповестената до момента информация за рентабилността на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница не отговаря изцяло на истината.

Най-големият клиент на обществения доставчик "Булгаргаз" е "Топлофикация София", която, поради влошеното си финансово състояние, не заплаща доставения природен газ. Поради социалните функции на топлофикационното дружество "Булгаргаз" не може да спре доставките към него и натрупва значителни просрочени вземания. Това създава затруднения при разплащането с "Газпромекспорт". Като спасителна мярка БЕХ регулярно цедира просрочени вземания на "Булгаргаз" от "Топлофикация София". Така през 2015 са изкупени вземания за 552.5 млн. лв, през 2018 г – 99.2 млн. лв., а през 2020 г. – 110 млн. лв. Като резултат общественият доставчик редовно изпада в неизпълнение по договори за доставка, което е критично за стабилността на сектора.

По думите на министър Живков, усилията на екипа на Министерството на енергетиката през идните месеци ще бъдат свързани с осигуряването на стабилност в работата на дружествата и активните усилия за ускоряване на предоставяната от страна на ЕС подкрепа за възстановяване от Ковид кризата и трансформацията на отрасъла. В тези усилия министър Живков акцентира върху пълната прозрачност при анализа на съществуващите проблеми и активната комуникация с всички заинтересовани страни при предлагане на мерки за решаването им.  

отпечатай тази страница