Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Красимир Ненов: Благодарение на диалога със заинтересованите страни днес имаме по-стойностен план "Енергетика и климат"

Красимир Ненов: Благодарение на диалога със заинтересованите страни днес имаме по-стойностен план свали снимката

Заместник-министърът на енергетиката представи последната версия на ИНПЕК пред представители на бизнеса, неправителствения сектор и академичните среди

Благодарение на активния и конструктивен диалог с всички заинтересовани страни, които дадоха своя ценен принос при актуализирането на Интегрирания национален план Енергетика и климат, днес разполагаме с по-стойностен документ, който очертава националните цели до 2030 г. по петте основни измерения - декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар, научни изследвания, иновации и конкурентоспособност. Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов пред участниците в експертна дискусия, посветена на плана. В разговора, организиран от сп. "Ютилитис", участваха представители на министерствата на енергетиката, на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, бизнеса, неправителствения сектор и академичните среди.

Осъвремененият вариант на плана отразява множество предложения, получени в рамките на предварителните консултации, както и мнението на Европейската комисия. 

Българската икономика има възможност да постигне амбициозните цели в областта на декарбонизацията в резултат на значително навлизане на ВЕИ в енергийния микс и предвидените мерки в секторите транспорт, отопление и охлаждане. До 2030 г. делът на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия следва да бъде 34.48%, като за сектор електрическа енергия е определен дял от 55.51%.

Диверсификацията на доставките на енергийни ресурси е ключова за постигането на енергийна сигурност, акцентира зам. министър Ненов и припомни успешно изпълнявания процес по диверсификация на ядреното гориво за АЕЦ "Козлодуй". Развитието на газовата инфраструктура, ролята на местните енергийни ресурси, планираните нови ядрени мощности и системи за съхранение ще допринесат съществено за повишаване на енергийната сигурност. Ключови проекти за постигане на тази цел са Вертикалният газов коридор, планираните два нови ядрени блока на площадката на АЕЦ "Козлодуй", както и две нови ПАВЕЦ – "Батак" и "Доспат". Повишаване на електроенергийната междусистемна свързаност, модернизация и цифровизация на енергийната инфраструктура, както и пълна либерализация на електроенергийния пазар са основните цели в областта на вътрешния енергиен пазар, залегнали в ИНПЕК.  

В документа сериозно са увеличени амбициите, свързани с енергийна ефективност. Привличането на частни капитали има основно значение за успешното постигане на тази цел.

Научните изследвания и иновациите са важен акцент, чието развитие е ключово за успешно изпълнение на мерките, предвидени в плана, стана ясно по време на дискусиите. Като част от позитивите при разработването на документа присъстващите изтъкнаха прозрачността в процеса, предвидените стимули за кръгова икономика, задълбоченото разглеждане на сектор "индустрия", приемствеността при разработване на плана и връзката му с енергийната стратегия. Дефицитът на средства, време и кадри са сред основните предизвикателства пред изпълнението на предвидените в плана мерки, смятат участниците в дискусията.

отпечатай тази страница