Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Информация относно готовността на енергийните дружества за зимния сезон

За втора поредна година министърът на енергетиката разпореди проверка относно степента на готовност на енергийните обекти за работа при бедствия, с оглед предотвратяване на неблагоприятните последствия от природни бедствия и аварии през есенно-зимния период. В периода от 13 – 21 септември 2016 г. комисията от Министерството на енергетиката извърши извънредна проверка на "ЕСО" ЕАД, "ЧЕЗ България Електроразпределение" АД, "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД и "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД. На произволен и случаен принцип бяха проверени енергийните обекти, експлоатирани от дружествата във районите на градовете Ботевград, Ловеч, Левски, Плевен, Луковит, Червен бряг, Враца, Мездра, Хасково, Димитровград, Симеоновград, Харманли, Любимец, Кърджали, Ивайловград, Свиленград, Момчилград, Крумовград, Пловдив, Пазарджик, Габрово, Севлиево, В.Търново, Г.Оряховица, Търговище, Велики Преслав, Мадара, Разград и  Шумен. Бяха проверени електрически подстанции, въздушни електропроводи на високо, средно и ниско напрежение, възлови станции (ВС) и трафопостове (ТП).

Всеобщата констатация по отношение на подстанциите е, че са изпълнени всички предвидени мероприятия по подготовка за есенно-зимния сезон и всички съоръжения са годни за експлоатация, към датата на проверката. Оперативната и техническа документация се водят редовно. Направен е преглед на експлоатационните инструкции и схеми, които се отнасят за подстанциите и се установи, че има пълен набор от необходимите документи.

Проверени са преносимите средства за пожарогасене и пожарогасителните инсталации, където ги има. Проверени са наличните диелектрични средства за колективна защита при извършване на манипулации по съоръжения високо и средно напрежение. Установи се, че същите са преминали периодична проверка и са годни за ползване.

По отношение на въздушни електропроводи високо напрежение на ЕСО са проверени линиите, които пресичат пътната мрежа по време на обходите. Няма забележки свързани със състоянието на линиите и на съпътстващите просеки. Всички проверени просеки са почистени.

По отношение на въздушни електропроводи средно напрежение е констатирано, че в преобладаващата си част от трасетата на ВЕ сервитутите зони са почистени от дървета и клони, но все още има участъци, в които дейностите по този процес продължават. От дружествата потвърдиха, че процесът по отстраняването на дървета, попадащи в сервитутните зони, ще продължи и през следващите месеци, предвид факта, че този процес се улеснява, когато листата на дърветата са паднали.

По отношение на въздушни електропроводи ниско напрежение е направен  преглед на въздушните електропроводи по улиците на обходените градове. Установи се, че във всички ЕРД продължава кампанията от предходни години, да се изнасят извън границата на имотите на клиентите електромерни табла, в които достъпът на служителите на дружествата е бил затруднен. В голяма част от мрежите НН въздушните проводници, които преминават успоредно над тротоарните зони на населените места са подменени с изолирани усукани проводници, които не се влияят от досека им с клони на дървета. В по-големите градове мрежите за НН са изградени чрез силови кабели, които са положени подземно.

По отношение на ВС и ТП съоръженията в обслужваните от трите ЕРД възлови станции и трафопостове са преминали годишния профилактичен преглед, в съответствие с изготвените годишни план графици в Дружествата и са подготвени за работа в зимни условия. Независимо от това, по време на проверката в няколко ТП се установиха  несъответствия с изискванията на Наредбата за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, но същите не са пряко свързани с обезпечаването на сигурността на енергоснабдяването: – на отделни места липсват закачени еднолинейни схеми; липсва осветление; липсват гъвкави заземителни връзки между входните врати и касите им или има неселективност на предпазителите за НН, за което предстои да бъдат дадени задължителни предписания за отстраняването на нередностите. Преобладават трафопостовете без забележки.

По отношение на аварийното планиране за повишаване на сигурността на обектите и персонала на ЕСО и трите ЕРД са разработени различни аварийни планове за преодоляване и овладяване на бедствия, аварии и ликвидиране на последствията от тях и планове за действие при пожар. Изготвените планове отговарят на изискванията Закона за защита при бедствия и са съгласувани със съответните институции (МВР, РД ПБЗН, Областен управител, Кмет на община). В дружеството са проведени задължителните противоаварийни и противопожарни тренировки, като резултатът от тях е отразен в създадени за целта дневници.

Комисията от МЕ провери наличността на авариен резерв и материали в отделни складове за резервни части и оборудване на всички проверени дружества. Установи се, че в тях Дружествата разполагат с необходимия запас от резервни части, проводници, стълбове, изолатори, предпазители, токови и напреженови трансформатори и др. Складовете са осигурени в противопожарно отношение, като са почистени от треви и други запалителни материали. Охраната на складовете е организирана с видео наблюдение и жива охрана. Във всяко от дружествата е осигурена и се поддържа в готовност специална техника и механизация.

Проверените дружества разполагат с квалифицирани служители-електромонтьори организационно разпределени в аварийни екипи на пълно разположение в работно и извънработно време. Същите извършват неотложни аварийно-възстановителни работи по електропреносната и електроразпредели-телната мрежа и участват при отстраняването на последиците от аварии и бедствия. Екипите са оборудвани с високопроходими автомобили, средства за комуникация, инструменти, материали, лични предпазни средства, технологични карти и схеми на мрежата. В случай, че при голяма авария възникне необходимост от осигуряване на временно захранване преди да са приключили ремонтно-възстановителните дейности по мрежата, ЕРД разполагат със собствени дизелови генератори за автономно ел. захранване.

Чрез създадената организация на аварийните служби в дружествата се покрива цялата територия на страната, като се осигурява непрекъснато дейността 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

В резултат на създадената организация на работа, се налага изводът, че обектите на "ЕСО" ЕАД, ЧЕЗ Разпределение България" АД, "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД и "Енерго-Про Мрежи" АД, имат готовност да посрещнат рискове от експлоатационен, организационен, логистичен и метеорологичен характер през предстоящия есенно – зимен сезон 2016г. – 2017г.

Обект на проверката бе и "Национална електрическа компания" ЕАД. В Предприятие "Водноелектрически централи" съобразно специфичните условия във всеки обект е изпълнена План-програма за есенно-зимна подготовка 2016–2017 г. с конкретни срокове и отговорници.

Във всички ВЕЦ и ПАВЕЦ  сроковете за работа по основните и спомагателни съоръжения се изпълняват и са в рамките на определения за това график.

Заявките за изключване на изводи 20 kV, 110 kV, 220 kV и 400 kV за подготовка на съоръженията в съответните полета по есенно-зимната програма са разрешени от ЦДУ на ЕСО ЕАД, ЕВН, ЧЕЗ и дейностите се изпълняват в определените срокове. Не се очакват проблеми при подготовка на основните и спомагателни съоръжения на енергийните обекти – централи и хидротехнически съоръжения.

 

Бе проверена готовността за работа на търговските дружества, осъществяващи дейности по внос, транзитен пренос, съхранение и обществена доставка на природен газ.

"Булгаргаз" ЕАД

Наличните резерви от природен газ, собственост на "Булгаргаз" ЕАД в ПГХ "Чирен" към 12.10.2016 г. са 273 000 000 куб. метра. Част от посоченото количество трябва да се съхранява и в изпълнение на задълженията на търговското дружество по "Плана за действие при извънредни ситуации" и за покриване на сезонната неравномерност на доставките.

Нагнетяването на природен газ на "Булгаргаз" ЕАД продължава в съответствие със съгласуван с "Булгартрансгаз" ЕАД график и ще приключи до 16.10.2016 г. Към тази дата, "Булгаргаз" ЕАД ще има съхранени общо 297 600 000 куб. метра газ.

На база подадените заявки от клиентите на "Булгаргаз" ЕАД, потреблението на природен газ в периода от 01.10.2016 до 31.03.2017 г. се очаква да възлезе на около 1 милиард и 900 милиона куб. метра.

Общите задължения и просрочени плащания на клиентите на дружеството за доставен и потребен природен газ към 30.09.2016 г. възлизат на 108 513 000 лева.

"Булгартрансгаз" ЕАД

За гарантиране на непрекъснат и надежден пренос на природен газ към потребителите в България и транзитен пренос към Гърция, Турция и Македония през есенно зимния период 2016 – 2017 г. е издадена заповед на изпълнителния директор, която включва необходимите дейности и контрол за привеждане на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД в състояние на готовност за работа в предстоящия есенно-зимен сезон.

Количества природен газ, налични в ПГХ "Чирен", в т.ч. нагнетено количество, добито количество и буферен газ към 01.10.2016 г.:

  • Реално нагнетено през 2016 г. количество природен газ: 293 970 917 куб.м.
  • Реално добито през 2016 г. количество природен газ: 263 939 092 куб.м.

През месец октомври 2016г. продължава нагнетяването в ПГХ "Чирен" до достигане максималния капацитет на хранилището, като "Булгаргаз" ЕАД ще нагнети 26  млн. куб.м по "План за действие при извънредни ситуации, съгласно регламент (ЕС) № 994/2010 на европейския парламент и на съвета.

Осъществените  до 12.10.2016г. основни дейности по текущата поддръжка и ремонт на съществуващите ДМА за гарантиране ефективната им и безаварийна експлоатация са:

  • Извършени са необходимите проверки, профилактики, огледи и обход на трасето на газопроводите, съгласно Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и производствените инструкции.
  • Извършва се непрекъснат мониторинг на всички подводни и въздушни преходи на газопроводите, както и на газопроводи, преминаващи през рискови зони (свлачища, мочурища).
  • В компресорните станции ( 6 бр.) са извършени проверки, ревизии, профилактики и техническо обслужване на съоръженията, изискуеми по стандарти за експлоатация и инструкции за техническо обслужване на газокомпресорните агрегати.
  • Извършени са периодични проверки на използваните в газоизмервателните и газорегулаторните станции средства за измерване (112 броя разходомери за газ и 2 броя вторични преобразуватели за разход на газ). Извършена е диагностика и ремонт на 21 разходомери за газ и 17 коригиращи устройства за обем.

С цел постигане на максимална надеждност и сигурност на експлоатация на газопреносната система през есенно-зимния сезон са набелязани допълнителни мероприятия за управление на доставките при кризисни ситуации.

В зависимост от вида на кризисната ситуация могат да бъдат предприети следните мероприятия:

-        Преминаване в режим на възможен максимален добив в зависимост от наличния работен обем в подземното газово хранилище "Чирен".

-        Реверсиране  и пренос на природен газ от южния към северния полупръстен или обратно в зависимост от потреблението и необходимия режим.

-        Създаване на условия за реверсивен пренос на природен газ от Гърция за България.

-        Въвеждане на ограничителен режим с цел осигуряване на защитените потребителите на природен газ.

 

"Булгартрансгаз" ЕАД поддържа своите съоръжения в необходимото ниво на готовност и техническо състояние, което да осигури непрекъсната и надеждна експлоатация на всички системи за пренос, транзитен пренос и съхранение на природен газ през настъпващия есенно-зимен период на експлоатация.

ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД

До 30.09.2016 г. са извършени средните ремонти  на Блок №1, Блок №2, Блок №4, Блок №5, Блок №6 и Блок №7. Към настоящият момент се извършва основния ремонт на Блок №3, а средния ремонт на Блок №8 ще се извърши през месец ноември. Изградена е нова газомазутна разпалваща система на котлоагрегат (КА-5) и КА-6, позволяваща разпалването на котлите да се извършва с природен газ.

Аварийността на централата, отчетена за изминалото деветмесечие е само 0,02 %.

В "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД освен предвидените основни и средни ремонти в програмата за преодоляване на затрудненията през есенно–зимния период на 2016/2017 г. са заложени 121 броя мероприятия на обща стойност 204 160 лв., като в тази стойност не е включена доставката на реагенти за Химичен цех и мазут.

Повечето от мероприятията са със срок за изпълнение до 30.10.2016 г., като в момента се работи и няма пречки, които да затруднят тяхното изпълнение в предвидените срокове.

С цел осигуряване на нормалната работа и изпълнението на договорите за производство и продажба на електроенергия от централата необходимите лигнитни въглища през есенно-зимния сезон на 2016-2017 година са обезпечени със сключеното  допълнително Споразумение за доставка на лигнитни въглища с "Мини Марица изток" ЕАД. Заявките за седмични и месечни доставки на въглища се изпълняват в рамките на договорените количествени и качествени показатели.

Към 30.09.2016 година складовите наличности на въглища са 477 хил. тона, при норматив 228 хил. тона за м. октомври 2016 година. Наличните запаси от мазут в централата към 30.09.2016 г. възлизат на 1266 тона.

Неприкосновените запаси от резервни части по цехове ще се запълнят до 100% в срок.

Актуализирана е инструкцията за съвместна работа на въглищно стопанство с рудник "Трояново-Север" и рудник "Трояново-1" при минусови температури.

За всички реагенти, необходими за водохимичния режим на централата, има договори за ритмично попълване на изразходваните запаси. Наличните реагенти за воднохимичния режим се намират в съответните места за съхранение.

Подготвена е необходимата тежка механизация за почистване на пътищата в централата и в близките около централата села. Подготвен е един брой роторен снегорин за почистване на подстъпите към централата и вътре в нея. Един брой трактор с гребло, три броя пясъкоразпръсквачи и един брой цистерна за пръскане с разсол. Целия автопарк на централата ще премине годишен технически преглед през м. октомври.

С така набелязаните мероприятия за работа в екстремни условия и изпълнението им в пълен обем и срок, ТЕЦ "Марица Изток 2"  е подготвена за нормална работа през есенно-зимния период на 2016-2017 г.

"Мини Марица - изток" ЕАД

"Мини Марица – изток" ЕАД гарантира добива и доставките на въглища към централите и съответното планирано развитие на минните дейности по откривка. От началото на годината добитите въглища от рудниците Траяново-1, Траяново-2 и Траяново-3 е общо в размер на  18 472 120 т. Средно месечният план за добив на въглища от трите рудника е 2 710 000 т. Разкритите запаси са в размер на 88.3 млн. т., от които 5.4 млн. т. са готови за изземване.

Общото състояние на механизацията преди есенно-зимния период е задоволително, но недостатъчно за мащабите и условията на работа в дружеството, като за част от машините има наличности от резервни части в складовите бази.

За нормалното обезпечаване с резервни части и материали са сключени договори или са в процес на договаряне. Изпълнението на ремонтната програма към момента е 52,9%, като са отчетени 41,9 млн. лв. , при планирани 79 млн. лв.

До края на м. октомври 2016 г. ще приключи обследването на кабелното стопанство от специализираните кабелно измервателни лаборатории на дружеството.

Общо приходите за периода 01.01. - 30.09.2016 г. са на стойност 351,4 млн. лв., като от реализация на въглища са на стойност 323,76 млн. лв.

Към 10.10. 2016г просрочените вземания на Дружеството са от ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД в размер на 89,79 млн. лв. и от Брикел ЕАД – 22,68 млн.лв.

Задълженията на "Мини Марица-изток" ЕАД към 10.10.2016 г. възлизат на близо 117млн. лв., като с най - голям дял са задълженията за ползвани кредити – 53  млн. лв. и към доставчици – 27,7 млн.лв.

Всички данъчни задължения, задължения към персонала и към доставчици са текущи. Кредитите се обслужват в срок и няма просрочени главници и лихви. Разплащанията за заплати на персонала и задълженията за осигурителни вноски, се извършват своевременно без закъснения.

Очаканият финансов резултат на Дружеството за деветмесечието на 2016 г. е загуба от 11 млн. лв., но прогнозата е до края на 2016 г. да бъде изпълнен плана за откривка и добив на въглища, и Дружеството да приключи годината с положителен финансов резултат.

АЕЦ "Козлодуй"ЕАД

За периода януари – септември 2016 г. АЕЦ "Козлодуй" е произвела електрическа енергия (бруто) в размер на 12 262 074 MWh при план 12 108 840 MWh. Изпълнението за периода е 101,27 %.  Започна изпълнението на планираните мероприятия за подготовка на дружеството за работа при зимни условия. За общостанционните обекти са планирани 124 обобщени мероприятия, а за Електропроизводство-2 са планирани 82 мероприятия. Болшинството от планираните мероприятия са ежегодни, т.е. пряко свързани със зимната подготовка, а по-малка част от тях са свързани с подобряване на експлоатационното състояние на съоръженията и строителните конструкции, което от своя страна ще повиши устойчивостта им спрямо атмосферни въздействия.

Всички мерки се изпълняват в график. Не са идентифицирани проблеми при реализацията и за изпълнението им са осигурени необходимите материали, консумативи, части и ресурси.

За периода на първо тримесечие на 2017 г. се планира експлоатацията на блоковете в номинален стационарен режим, като съгласно предварителните разчети на неутронно-физичните характеристики на активната зона на блок №5 се очаква към края на м. март (27.03.2017г.) да започне режима с използване на мощностен ефект на реактивност. Спирането на ЯЕБ №5 за планов годишен ремонт и презареждане е планирано за 15.04.2017г.

За есенно-зимния период АЕЦ "Козлодуй" планира да произведе общо 7 922 445 MWh електрическа енергия. Прогнозната реализация на произведената електроенергия за есенно-зимния период се базира на предварително съгласуваните с Обществения доставчик количества за регулирания пазар (основно за технологичните загуби по електро преносната и електро разпределителните мрежи) в рамките на определената от КЕВР квота, ангажименти за предлагане на енергия на борсовия пазар и обемите за доставка на свободния пазар.

отпечатай тази страница