Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Европейската комисия предлага механизъм за финансиране на проекти за възобновяема енергия

Европейската комисия предлага създаването на Регламент за финансиране на възобновяема енергия в ЕС. Той ще определя разпоредбите, необходими за прилагането на нов финансов механизъм за проекти за възобновяема енергия в общността, като целта е да бъде улеснено постигането на обвързващата цел за минимум 32% енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление до 2030 г.

Като етап от работата по приемане на новия регламент е публикувана онлайн публична консултация. В рамките на консултацията до 3 юни 2020 г. всички заинтересовани страни могат да отправят своите препоръки на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12369-Union-renewable-Financing-mechanism

Механизмът за финансиране ще предостави възможност на държавите членки да увеличат дела на енергията от възобновяеми източници както в електроенергийния сектор, така и в секторите за отопление, охлаждане и транспорт.

Действията по механизма могат да бъдат финансирани както от доброволни плащания на държавите членки, така и от фондове на ЕС и вноски от частния сектор.

отпечатай тази страница