Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Детска градина "Слънце" в Ямбол ще се отоплява и охлажда с геотермална енергия по европейски проект

свали снимката

Детска градина "Слънце" ще се отоплява и охлажда с геотермална термопомпена инсталация по проект "Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на Детска градина "Слънце", гр. Ямбол". Общата му стойност възлиза на 812 860,86 лева, като 85% са осигурени съгласно Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", на която Министерството на енергетиката е програмен оператор.

Проектът значително ще допринесе за намаляване на потреблението на енергия и за подобряване на битовите условия в сградите на детската градина, които са с обща площ над 8 900 квадратни метра. Фокус бе поставен върху предварителните изчисления, които сочат, че с новата инсталация за използване на геотермална енергия годишните емисии на въглероден диоксид на двете сгради ще намалеят с 400.77 тона, което ще окаже положителен ефект върху опазването чистотата на въздуха.

За първи път детска градина в Ямбол ще се отоплява и охлажда с геотермална енергия. Детска градина "Слънце" е сред шестте избрани сгради в страната, в които ще се изгради инсталация от този тип.
Кметът на Ямбол коментира, че технологичното обновяване и модернизиране на сградите ще подобри условията в детската градина, което от своя страна ще допринесе и за повишаване на качеството на предлаганата образователна услуга. От подобрените условия в сградата ежегодно ще се възползват 328 души, от които 288 деца и 40 души персонал.

В рамките на проекта са извършени инвестиции за енергийна ефективност чрез използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и по-конкретно от геотермална енергия за отопление и охлаждане в двете сгради на Детска градина "Слънце". За повишаване ефективността на топлоснабдяването и намаляване разходите на енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване е извършена смяна на горивната база и внедряване на ВЕИ като основен източник на топлинна енергия, чрез геотермална термопомпена инсталация. Инсталацията осигурява нуждите на сградите за поддържане на нормативни стойности на микроклимата през отоплителния и охладителен период, както и за битово горещо водоснабдяване през отоплителния и преходните сезони. За осъществяване на ефективен мониторинг е внедрена система за мониторинг на потреблението на енергия.

отпечатай тази страница