Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Постигнато е споразумение по законодателните предложения за директивата за енергийна ефективност и регламента за управление на Енергийния съюз

След продължителни преговори с екипите на Европейския парламент и Европейската комисия, тази нощ бяха постигнати споразумения по две от законодателните предложения от пакета "Чиста енергия за всички европейци", които се разглеждат по време на първото българско председателство – за изменение на директивата за енергийната ефективност и регламента за управление на Енергийния съюз. Това е още една важна крачка към реализиране на амбициозните цели на ЕС по пътя към постигане на нисковъглеродна икономика.

Новата регулаторна рамка залага на балансиран подход като предоставя гъвкавост на държавите членки. Предвидена е 32,5% индикативна европейска цел за енергийна ефективност в периода до 2030 г. За първи път държавите членки имат свободата да избират различни елементи при прилагането на политиката за енергийна ефективност, като отчитат спецификите на своите икономики и в зависимост от националните им приоритети.

С регламента за управление бе приета надеждна и гъвкава рамка за климатичната и енергийна политика на държавите членки в светлината на целите за енергийна ефективност и възобновяема енергия до 2030 г. и международните ангажименти на Европейския съюз.

Пакетът "Чиста енергия за всички европейци" е основа за превръщането на Енергийния съюз в реалност. Успешното финализиране на текстовете от малкия под-пакет, включващ досиетата по изменение на директивата за енергийна ефективност, директивата за насърчаване на енергията от ВЕИ и регламента за управление на Енергийния съюз, заедно с директивата за енергийните характеристики на сградите (приключено в края на 2017 г.) дава необходимата база за преговори по досиета за модела на електроенергийния пазар. Пакетът "Чиста енергия за всички европейци" ще  осигури стабилност и стимул за инвеститорите при гарантиране сигурността на енергийните системи на държавите членки. След окончателното приемане на предложените законодателни документи (директивата относно енергийната ефективност и регламента за управление на Енергийния съюз) от Европейския парламент и от Съвета на ЕС, новото законодателство ще бъде публикувано в Официалния вестник на ЕС.

отпечатай тази страница