Проекти за обществено обсъждане

Филтрирай по:

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката

С тази Наредба се уреждат условията и редът за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавн...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на наредба за допълнение на Наредбата за определяне количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

В съответствие с последните изменения в Закона за енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране ще замени издаваните годишни сертификати на ...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Регламентират се условията и реда за: издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики, извършване на обследване за енергийна ефективност ...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Проектът регламентира единна методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на сгради, както и параметри на ск...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

Проектът на Наредба за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация е разработен на основание чл...

още

МЕ предлага проект на Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

С промените в Закона за енергетиката от месец юли тази година бе създаден Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за управление на средствата з...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.

До 2020 г. България трябва да постигне енергийни спестявания от 1590 килотона нефтен еквивалент годишно в първичното енергийно потребление и 716 килот...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за управление на минните отпадъци

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, обн. - ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., бяха удовлетворени основните бележки на Ев...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за безопасността на дейностите по търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в контненталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България

С документа се транспонира в българското законодателство Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасно...

още