Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

376 Регистрация и издаване на удостоверения за извършване на услугата "Дялово разпределение на топлинната енергия"

Лица за контакт: Иван Маринов, директор
Телефон: 02 9263 228
E-mail: e-energy@me.government.bg
Адрес: Център за административно обслужване: 1000 София, ул. "Триадица" 8, Министерство на енергетиката
Работно време: 09.00-17.30 часа

В Интегрираната информационна система на държавната администрация - Административен регистър, услугата фигурира под идентификационен номер 376.

Услугата се предоставя на основание: Закон за енергетиката – чл. 139а, ал. 1.

Орган по предоставяне на административната услуга: Министър на енергетиката

Срок за предоставяне: Заявленията се разглеждат в срок от 1 месец от постъпването им.

Срок на действие на документа: безсрочен

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Върховния административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта на министъра може да се обжалва от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяването им.

Начини за получаване на резултата от услугата: лично, чрез лицензиран пощенски оператор или на електронна поща.

Изисквания, процедури, инструкции

Подаване на заявление: Подаване на заявление до министъра на енергетиката, съдържащо всички изискуеми документи съгласно чл. 139а от ЗЕ. Подава се на ръка в сградата на МЕ, чрез лицензиран пощенски оператор или на електронна поща.

Заявление за регистрация като лице, извършващо услугата дялово разпределение на топлинна енергия

Удостоверение за регистрация

"Инструкция за водене и съхранение на данните в регистъра на лицата, извършващи услугата дялово разпределение"

Заплащане: за услугата се заплаща по банков път или в брой на гише (касата) в Министерство на енергетиката, съгласно "Тарифа за таксите, които се събират от Министерство на енергетиката по Закона за енергетиката".

Такси: Посочени са в "Тарифа за таксите, които се събират от Министерство на енергетиката по Закона за енергетиката"