Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

1670 Предоставяне на разрешения за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид

Дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол"

Отдел: "Концесии и разрешения"
Лица за контакт: Цвета Милева - началник отдел
Телефон: 02 9263 210 факс: 02 9263 252
E-mail: e-energy@me.goverment.bg
Адрес: ул. "Триадица" 8
Работно време: 9.00 - 17.30

Правно основание:

Услугата е в областта на геоложките проучвания.

Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра - чл. 27, ал. 1

Услугата се предоставя при постъпване на заявление:

Необходимите документи за издаване на услугата са посочени в образеца на заявление

 

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Министър на енергетиката

 

Срок за предоставяне:

Неопределен

 

Срок на действие на документа или индивидуалния административен акт, който се издава при предоставянето на услугата:

Срокът е определен в чл. 16 от Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Цена/Такса:

Безплатна

Начин на заявяване:

Със заявление на гише в звено за административно обслужване

Със заявление, чрез лицензиран пощенски оператор

Със заявление по електронна поща: e-energy@me.government.bg

Със заявление, чрез Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС)/ Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

Средство за електронна идентификация е квалифициран електронен подпис

 

Ниво на осигуреност - ниско.

 

Начин на получаване на резултатите от услугата:

Лично

Чрез лицензиран пощенски оператор

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министерски съвет

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Върховния административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

14 дневен срок след обнародване в Държавен вестник по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Ограничения и условности:

Административната услуга е предназначена за граждани и бизнес

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Предоставяне на информация за административната услуга по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри

Електронен адрес, на който се предоставя административна услуга:

https://www.me.government.bg/bg

Електронен адрес за предложения по предоставяне на услугата:

e-energy@me.government.bg

Наименование на публичен регистър

Регистър на издадените разрешения за проучване

Интернет адрес на публичен регистър:

https://www.me.government.bg/bg/themes-c305.html