Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

1507 Предоставяне на информация от Националния геоложки фонд

Дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол", отдел "Национална геоложка служба"

Лица за контакт: Валери Трендафилов - началник на отдел "Национална геоложка служба"
Телефон: 02 9263 144, факс: 02 9263 252
E-mail: e-energy@me.government.bg
Адрес: гр. София - 1000, ул. "Триадица" № 8
Работно време: 9:00 - 17:30

Нормативна уредба, регламентираща предлаганата услуга:

Закон за подземните богатства - чл. 16, ал. 1
Наредба за националния геоложки фонд - чл. 16, ал. 1
Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси - чл. 1, ал. 1, т. 17; чл. 1, ал. 1, т. 18; чл. 1, ал. 1, т. 19; чл. 1, ал. 1, т. 20; чл. 1, ал. 1, т. 21; чл. 1, ал. 1, т. 22; чл. 1, ал. 1, т. 23; чл. 1, ал. 1, т. 24; чл. 1, ал. 1, т. 25; чл. 1, ал. 1, т. 26; чл. 1, ал. 1, т. 27; чл. 1, ал. 1, т. 28; чл. 1, ал. 1, т. 29; чл. 1, ал. 1, т. 30

По заявки се предоставят:

  • информация в читалнята на Националния геоложки фонд и от Националното скално-фондово хранилище;
  • извадки от бази данни;

За предоставяне на услугата се изисква:

Заявление за ползване на геоложка информация и/или документация срещу заплащане на такси

Заявление за ползване на геоложка информация и/или документация от студенти и докторанти от висши училища без търговско приложение

Декларация за конфиденциалност

Протокол по чл. 18, ал. 4 от Наредбата за националния геоложки фонд

Орган по предоставянето на административната услуга:

Министър на енергетикатa

Срок за предоставяне:

30-дневен

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Посоченият срок в отговора на Министерство на енергетиката на заявлението за ползване на геоложка информация

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Няма

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Министър на енергетиката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

В 14 дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Електронен адрес за предложения:

e-energy@me.government.bg

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. Триадица № 8, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9263152
Факс: (02)+359 2 980 76 30
Адрес на електронна поща: e-energy@me.goverment.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Понеделник-петък
В центъра е осигурен достъп за хора с увреждания

Начини на заявяване на услугата:

Със заявление по пощата

Със заявление по електронната поща

За услугата се заплаща такса

Съгласно чл.16, ал.1 Националният геоложки фонд предоставя за ползване информацията и документацията срещу заплащане на такси, определени в  Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на енергетиката по Закона за държавните такси, Приложение към чл. 1 на Постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г. (обн. ДВ бр. 55 от 16 юни 1995 г., посл. изм. ДВ. бр. 20 от 08 март 2019 г.).

Съгласно чл.16, ал.2 не се счита за ползване по чл.16, ал. 1 предоставянето на информация и документация на потребители за:

  • геоложки задачи, финансирани с държавни средства по смисъла на чл. 8 от Закона за подземните богатства;
  • програми и задачи с национално значение, удостоверени от компетентните министерства;
  • изпълнението на задачи по изготвяне на конкурсна и тръжна документация по Закона за подземните богатства, предоставянето на информация за извършването на подготвителни действия по Закона за концесиите, за провеждането на процедури за предоставяне на концесия, за извършването на контрол по изпълнението на концесионните договори, както и за създаването и поддържането на специализираните карта и регистър на концесиите за добив по чл. 18 от Закона за подземните богатства;
  • ползване от студенти и докторанти от висшите училища по разработки без търговско приложение.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
По банков път
На гише в център за административно обслужване в брой

В Министерство на енергетиката се подава заявление (по образец) за ползване на налична информация в Националния геоложки фонд, заедно с подписана Декларация за конфиденциалност (по образец). Заявление може да бъде подадено и чрез Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС)/ Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Средство за електронна идентификация е квалифициран електронен подпис. Ниво на осигуреност - ниско.

В заявлението изрично се отбелязва начинът на ползване на информацията. След изготвяне и получаване на отговора от страна на Министерство на енергетиката чрез лицензиран пощенски оператор (по електронна поща, на гише в център за административно обслужване), ползвателят има право да получи информацията. Информацията се предоставя съгласно условията описани в Наредбата за Националния геоложки фонд, както и Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси.

Услугата е в областта на подземните богатства и геоложката информация.

Начини за получаване на резултата от услугата:

Съгласно чл.18, ал.1 от Наредбата за Националния геоложки фонд, геоложката информация се ползва в читалните на Националния геоложки фонд или чрез предоставяне на копия.

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Предоставяне на онлайн информация за административната услуга – начини и места на заявяване на услугата, срокове и такси (Ниво I) и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (Ниво II)

Електронен адрес, на който се предоставя административна услуга/формуляри за нейното заявяване:

www.me.government.bg