Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която ще се изгражда обект за производство на енергия от ВЕИ

Заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която ще се изгражда обект за производство на енергия от ВЕИ свали снимката

С извършени промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2024 г.) са направени изменения в Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). С тях се предвижда лице, което ще изгражда обект за производство на енергия от възобновяеми източници, да подава заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, придружено, наред с останалите изискуеми документи, и със становище на министъра на енергетиката, съгласно което има необходимост от реализирането на конкретното инвестиционно намерение за постигане на националната цел по чл. 12, ал. 1 от ЗЕВИ.

В Министерството на енергетиката се подават заявления, в които се предвижда промяна на предназначението на земеделска земя с площ над 50 дка. Образец на заявлението, което е необходимо да попълните, може да намерите тук.

Заявленията, които предвиждат промяна на предназначението на земеделска земя с площ до 50 дка се подават в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Повече информация, както и връзка към интернет страницата на агенцията може да намерите тук.

В случай, че заявител подаде заявление към Министерството и към АУЕР за един и същи енергиен обект, ще бъде издадено само едно становище за енергийния обект, включен в заявлението.

Заявленията могат да се подават по електронна поща, по пощата или на място в деловодството на съответната администрация. Заявленията могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис или саморъчно положен подпис.

Заявлението се подава от заявителя или от упълномощено от него лице.

При констатирана липса на информация или документ по постъпилото заявление, както и при констатирано несъответствие, се изпраща писмо до заявителя. Ако заявителят не подаде исканата с писмото информация, становище не се издава.

отпечатай тази страница