Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която ще се изгражда обект за производство на енергия от ВЕИ

свали снимката

С извършени промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2024 г.) са направени изменения в Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). С тях се предвижда лице, което ще изгражда обект за производство на енергия от възобновяеми източници, да подава заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, придружено, наред с останалите изискуеми документи, и със становище на министъра на енергетиката, съгласно което има необходимост от реализирането на конкретното инвестиционно намерение за постигане на националната цел по чл. 12, ал. 1 от ЗЕВИ.

В Министерството на енергетиката се подават заявления, в които се предвижда промяна на предназначението на земеделска земя с площ над 50 дка. Образец на заявлението, което е необходимо да попълните, може да намерите тук.

Заявленията, които предвиждат промяна на предназначението на земеделска земя с площ до 50 дка се подават в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Повече информация, както и връзка към интернет страницата на агенцията може да намерите тук.

В случай, че заявител подаде заявление към Министерството и към АУЕР за един и същи енергиен обект, ще бъде издадено само едно становище за енергийния обект, включен в заявлението.

Заявленията могат да се подават по електронна поща, по пощата или на място в деловодството на съответната администрация. Заявленията могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис или саморъчно положен подпис.

Заявлението се подава от заявителя или от упълномощено от него лице.

При констатирана липса на информация или документ по постъпилото заявление, както и при констатирано несъответствие, се изпраща писмо до заявителя. Ако заявителят не подаде исканата с писмото информация, становище не се издава.

отпечатай тази страница