Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

С промени в ЗЕ се транспонират изисквания на ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на енергия

Регламентират се правомощията на КЕВР съгласно регламента REMIT

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката, с които се транспонира европейското законодателство в областта на вътрешния пазар на енергия. С текстовете се привеждат изискванията на Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13-ти юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и на природен газ.

С предложените промени в енергийното законодателство се регламентират правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР следва да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. Комисията ще следи за тяхното ефективно функциониране, поради което е необходимо в закона да се уредят пълно правомощията на КЕВР, в съответствие с регламента REMIT. Съгласно европейския регламент всяка държава-членка гарантира, че нейните регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на произтичащите функции. С направените законодателни предложения се цели регламентиране на ясни правила, така че да се осигури ефективен контрол от страна на КЕВР за изпълнение изискванията за честна и открита конкуренция на пазара на едро на електрическа енергия в България.

В допълнение с предложените текстове в законодателството се въвежда необходимата правна рамка за операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва към момента.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на адрес: k.naidenova@me.government.bg

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Мотиви към към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

Справка за отразяване на становищата, получени от обществената консултация на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

отпечатай тази страница