Промени в Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд РАО и Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол и за размера на дължимите вноски във фонд ИЯЕС

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци" и Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол и за размера на дължимите вноски във фонд ИЕЯС.

С направените предложения се цели:

  • Уеднаквяване на текстовете с новата Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци от ДП РАО;
  • Оптимизиране на работата на ДП РАО и осигуряване на ритмично финансиране;
  • Решаване на проблемите, възникващи в началото на всяка календарна година, свързани с предоставяне на авансови средства и задълженията на ДП РАО по Наредбата за реда за заплащане на таксите по ЗБИЯЕ;
  • Привеждане на текстовете на наредбите в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: k.kostadinova@me.government.bg

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци" и Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол и за размера на дължимите вноски във фонд ИЕЯС

Доклад до МС

отпечатай тази страница