Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерския съвет от 2022 г.

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация Министерство на енергетиката внася за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация бе приета с Постановление № 290 от 27.09.2022 г. на Министерския съвет, на основание чл. 117а, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Посочената разпоредба предвижда възможността за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

С приетата методика бе регламентиран начинът за изменение на цената само на договори за обществена поръчка за строителство и рамкови споразумения за строителство в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство. Извън предметния обхват на методиката останаха договорите за обществена поръчка за доставка и рамкови споразумения за доставка, макар че разпоредбата на чл. 117, ал.1 от ЗОП обхваща всички договори за обществена поръчка, а не само с обект строителство.

 

Проект доклад

Проект ПМС

Частична оценка

отпечатай тази страница