Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промяна в устройствения си правилник

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промяна в устройствения правилник на ведомството, която засяга правомощията на министъра и функциите на дирекциите от общата и специализираната администрация. Целта е създаването на по-прецизна нормативна уредба, която е в съответствие с действащото законодателство. Актуализацията на Устройствения правилник се налага поради приетите през последните пет години промени в Закона за енергетиката, Закона за подземните богатства и свързаните с тях подзаконови нормативни актове.

Промените ще осигурят възможност за навременни действия при осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнение на правомощията на министъра.

С предлаганите изменения се предвижда също и увеличаване на щатната численост на администрацията с 4 щатни бройки. Тази промяна е продиктувана от необходимостта за бързо и адекватно подпомагане на потребителите заради високите енергийни цени. Структурирането и изпълнението на мерки за преодоляване на рисковете, породени от повишените цени на електроенергията и природния газ изискват допълнителен капацитет в МЕ.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: miroslava.hristova@me.government.bg

 

Проект на ПМС за изменение и допълнение на устройствения правилник

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на МС

Доклад на министъра на енергетиката до МС

 

отпечатай тази страница