Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката

Законопроектът въвежда разпоредбите на Директива 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. Част от предложените изменения и допълнения са свързани и с изпълнение на реформите "Либерализация на пазара на електроенергия" и "Разработване на дефиниция и критерии за енергийна бедност" от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Със законопроекта се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Прекратява се ролята на НЕК като обществен доставчик и се премахват квотите на производители за регулирания пазар.

Разработените предложения въвеждат дефиниция и критерии за енергийна бедност за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на тези домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: zidze@me.government.bg

Проект на ЗИД ЗЕ

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на МС

Становище на Омбудсмана на Република България

Становище на WWF България

Становище на БНА Активни потребители

Становище на Българска фотоволтаична асоциация

Становище на Сдружение "Българска асоциация Природен газ"

Становище на "Българска независима енергийна борса" ЕАД

Становище на "ЕВН България" ЕАД

Становище на ЕЙ И ЕС-3С "МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД

Становище на Elca.bg

Становище на Greenpeace

Становище на АИКБ

Становище на Българската стопанска камара

Становище на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори

Становище на Гражданско движение "Днес", Граждански форум "Промяна", Съюз на пенсионерите-2004 Обединени, Сдружение "Справедлива България"

Становище на Ей И Ес Гео Енерджи ООД

Становище на Електрохолд

Становище на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Становище на Институт за енергиен мениджмънт

Становище на Институт за икономически изследвания при БАН

Становище на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Становище на Обединение "Левицата"

Становище на Хабитат България

Становище на Център за изследване на демокрацията

Становища на граждани

отпечатай тази страница