Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за таксите по Закона за подземните богатства

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на размера, условията, сроковете и реда за заплащане на таксите по Закона за подземните богатства. В момента размерът на дължимите такси е регламентиран в тарифа, която не е променяна от приемането й през 2011 г.

Според новата наредба за подаване на заявление за търсене и проучване или за концесия, както и за прекратяване на концесия инвеститорите ще дължат по 2000 лв, вместо досегашните 1450 лв. Удължаването на срока на предоставени разрешения и концесии ще се таксува с 1000 лв., вместо действащите в момента 700 лв. Таксата за прехвърляне на права и задължения по сключени договори се увеличава от 2500 на 3000 лв.

Предложеното увеличаване на таксите ще съдейства за предотвратяването на практики на нелоялна конкуренция на етапите, предшестващи реалния инвестиционен процес. Очаква се то да стимулира по-ефективното използване на сроковете, предшестващи реалния добив.

С проекта на наредба се актуализират и годишните такси площ, заплащани от титулярите по предоставени разрешения за търсене и проучване. Увеличеният им размер следва да окаже възпиращо действие върху допускането на разрешения за търсене и проучване в твърде големи площи. Често това е продиктувано не от реален инвеститорски интерес, а от стремеж да бъде ограничена конкуренцията чрез блокиране на проучвателни площи.

С цел намаляване на административната тежест за заявителите, проектът на наредба предвижда да отпадне изискването те да предоставят платежен документ за извършеното плащане на таксите.   

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следните имейл адреси: ts.mileva@me.government.bg и s.stankov@me.government.bg.

Проект на Наредба

Частична предварителна оценка на въздействието

Доклад на министъра на енергетиката до МС

отпечатай тази страница