Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на  енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на  електроразпределителните мрежи.  С проекта на Наредба се определят съдържанието, условията и редът за създаване, поддържане и съхранение на тези карти и регистри.

Проектът предвижда специализираните карти и регистри да се създават и поддържат от операторите на електропреносната и на електоразпределителните мрежи. Тези дружества може да възлагат и на правоспособни лица по чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър набирането и поддържането в актуално състояние на специализирани данни за енергийните обекти и съоръжения.

Операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи ще предоставят публичен достъп до специализираните карти, регистри и информационните системи за извършване на справки и проверки, както и за получаване на специализирани данни, които набират. В проекта на Наредба е предвидено достъпът до данните да се осъществява по електронен път.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: i.belcheva@me.government.bg

 

Проект на наредба

Мотиви към проекта на наредба

Приложение

отпечатай тази страница