Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане условията по процедурата "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" (RESTORE) от НПВУ

Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане условията за кандидатстване и за изпълнение на инвестиции по процедурата "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" (RESTORE) от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Основната цел на процедурата е създаване на възможност за значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници (вятърна и слънчева) в енергийния микс и гарантиране на сигурността и стабилността на българската електроенергийна система. Тя ще допринесе и за изграждането на интелигентни мрежи, като гарантира висока степен на балансиране и управление на претоварването на мрежите, което е необходимо за интегриране на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници.

В рамките на инвестицията ще бъде подкрепено изграждането и въвеждането в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници с поне 3000 MWh използваем енергиен капацитет на равнището на електропреносната мрежа. Съоръженията за съхранение ще бъдат разпределени на територията на България и присъединени към електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД. Изпълнението се осъществява чрез открити и конкурентни тръжни процедури въз основа на ясни, прозрачни и недискриминационни критерии за подбор на предложенията. Общият размер на безвъзмездното финансиране за инвестицията "Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници (RESTORE)" е 1 179 365 490 лева, като безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е в размер на 1 153 939 700 лева.

Няма минимален размер за финансиране на всяко предложение, а максималният за едно предложение за едно предприятие е 148 643 080 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за всеки кандидат е до 50 % от допустимите разходи, но не повече от 371 607,70 лева (без ДДС) за 1 MWh използваем енергиен капацитет.

Пакетът с документи е публикуван в Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, на следния интернет адрес:

Линк към ИСУН

Общественото обсъждане е с краен срок 25.07.2024г.

Предложения се подават само чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

пакет документи

отпечатай тази страница