Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ предлага за обществено обсъждане Задание за определяне на съдържанието и обхвата на ЕО и Схема за провеждане на консултации на проект на актуализирана Стратегия за ОЯГ и РАО

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане Задание за определяне на съдържанието и обхвата на екологична оценка и Схема за провеждане на консултации на проект на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) в България – Национална програма в съответствие с Директива 2011/70/Евратом.

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, МЕ публикува за провеждане на консултация с заинтересованата общественост Задание за определяне на съдържанието и обхвата на екологична оценка и Схема за провеждане на консултации на проект на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) в България – Национална програма в съответствие с Директива 2011/70/Евратом.

Становища могат да бъдат изпращани в срок от 30 календарни дни, считано от 21.04.2023 г. до 21.05.2023 г. на следния електронен адрес: e-energy@me.government.bg

 

Проект на актуализирана Стратегия за управление на ОЯГ и РАО

Задание за обхват и съдържание на екологична оценка

Схема за провеждане на консултации

отпечатай тази страница