МЕ предлага за обществено обсъждане Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на районни отоплителни и охладителни системи в Република България

ME предлага за обществено обсъждане разработката "Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на районни отоплителни и охладителни системи в Република България" заедно с приложените към нея мотиви.

Съгласно договор № 18/14.04.2016 г. между Министерството на енергетиката (Възложител) и  "Институт за чисти технологии" ЕООД София (Изпълнител) е изготвена всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на районни отоплителни и охладителни системи в Република България.

Разработката е изготвена в съответствие със задължението на всички страни-членки на Европейския Съюз, произтичащо от Член 14, (1) от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО.

Изпълнителят се е съобразил с изискванията на:         
- Наредба № Е-РД-16-427 от 02 септември 2015 г. за критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия;

- Методологични указания за извършване на всеобхватна оценка на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия


Разработката изпълнява изискванията, заложени в чл. 4, ал. 2, т. 11 от Закона на енергетиката.

Коментари, мнения и препоръки по предложената разработка могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: i.aleksiev@me.government.bg.

Разработка

Мотиви

отпечатай тази страница