Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МE предлага за обществено обсъждане промени в Наредбата за сервитутите на енергийните обекти

Министерството на енергетиката, съвместно с министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на земеделието, храните и горите, предлагат за обществено обсъждане изменение и допълнение на Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Промените се налагат поради факта, че електропроводите, изградени преди м. юли 1999 г., за които сервитутите се считат за възникнали по силата на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност, не попадат в приложното поле на сега действащата Наредба. За тях е неприложимо изготвянето и съгласуването на нови проекти на подробни устройствени планове, тъй като предназначението и фактическите им размери са установени в съответствие с вече отменената уредба. Това създава затруднения в поддържането и развитието на електропреносната и електроразпределителната мрежи.

В сегашния си вариант Наредба № 16 определя разположението и  размерите на сервитутните зони на новоизграждащи се или на разширяващи се енергийни обекти. За да бъдат нанесени в картата на възстановената собственост или в кадастралните карти и регистри, въпросът за размерите на сервитутите на електропроводите, изградени до м. юли 1999 г., следва да бъде уреден по ясен и траен начин.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: j.jekov@me.government.bg.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 oт 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

 

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.5

 

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

 

Справка за отразяване на становищата, получени при обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

отпечатай тази страница