Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ предлага за обществено обсъждане проекти на актуализирани Превантивен план и План за действие при извънредни ситуации

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проекти на актуализирани Превантивен план и План за действие при извънредни ситуации. Приетите промени в актуализираните планове са съобразени с изискванията на чл. 5, параграф 4, и чл. 10, параграф 2  на Регламент 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на природен газ.

В съответствие с приетия План за действие за 2016 г., с мерките произтичащи от членството на страната ни в Европейския съюз, България има ангажименти за актуализация на Превантивния план и План за действие при извънредни ситуации.

Превантивният план съдържа мерките, необходими за отстраняване или ограничаване на въздействието на индентифицираните рискове, в съответствие с извършената оценка на риска съгласно чл. 9 от Регламента.

Планът за действие при извънредни ситуации съдържа мерките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване или смекчаване на въздействието от прекъсване на доставките на природен газ.

Преди приемане на плановете на националнно ниво, съгласно разпоредбите на Регламент 994/2010 и чл. 72 а, ал.1, т. 1 и т.2 от Закона за енергетиката, следва да се извършат консултации с предприятията за природен газ, организациите представляващи интересите на битовите и небитовите клиенти, снабдявани с природен газ.

Коментари, мнения и препоръки по предложената разработка могат да се правят в срок до 11.12.2016 г. на имейл адрес: v.rusenova@me.government.bg

 

Мотиви

отпечатай тази страница