Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

ME предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

Основната цел на законопроекта е постигане на пълно транспониране на Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС в националното законодателство.

За привеждане на ЗЕЕ в съответствие с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС е разширен обхватът на сградите, подлежащи на задължително сертифициране чрез включването на всички сгради в експлоатация, в това число - и всички жилищни сгради с разгъната застроена площ над 250 кв. м.

Въведена е възможност за изпълнение на националната кумулативна цел чрез алтернативни мерки. Алтернативна мярка е всяка мярка, която води до постигане на енергийни спестявания при крайното потребление, извън индивидуалните задължения на търговците с енергия по схемата за задължения.

Регламентирано е прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки, както и при закупуването или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия.

С цел спазване честотата на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност, регламентирана в Директива 2010/31/ЕС, са извършени и промени в чл. 50, ал. 2 на ЗЕЕ, съгласно които тя ще се извършва в по-кратки срокове. Честотата на инспекциите е различна и е определена в зависимост от вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейните котли.

За транспониране в националното законодателство на Директива 2012/27/ЕС в преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЕЕ са направени промени, свързани с издаването, прехвърлянето и отменянето на сертификатите за произход електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект на ЗИД на ЗЕЕ могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

Проект на ЗИД на ЗЕЕ

отпечатай тази страница