МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират от АУЕР

Във връзка с приемането на Закона за енергийната ефективност и решението на Министерския съвет за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса (т. 30 от Протокол №28 от заседанието на МС на 28.06.2017 г.), в Агенцията за устойчиво енергийно развитие бе извършен преглед на предоставяните услуги и регулаторни режими.

С предложения проект на Тарифа се дава възможност потребителите да подават по електронен път заявления за:

  • издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергията, произведена от възобновяеми източници;
  • вписване в регистрите на лицата, извършващи дейности за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, както и на лицата, извършващи дейности по обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
  • промени във вписаните обстоятелства.

Осигуряването на възможност за подаване на посочените документи по електронен път ще намали административната тежест за заинтересованите лица.

 

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на адрес: v.ilieva@me.government.bg.

 

Проект на тарифа

Оценка на въздействието

Мотиви

отпечатай тази страница