Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци

Разработеният проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци цели привеждане на конкретен текст, отнасящ се за случаите, в които наредбата не се прилага в пълно съответствие с разпоредба на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент, както и на Съвета от 15 март 2006 година, относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО.
Със същия проект се предвижда въвеждане на разпоредба на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО, отнасяща се до периодичността за преразглеждане на информация за аварии, предоставяна на засегнатата общественост, както и привеждане на конкретни текстове от наредбата в съответствие с направени изменения на Закона за водите (ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г. ) и на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.).

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на адрес: a.todorov@me.government.bg
-
Проект на постановление на Министерски съвет за за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци
-
Проект на доклад от г-жа Теменужка Петкова Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет от 07.01.2016 г. (Обн. – ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.)
-
Формуляр за Частична оценка на въздействието
отпечатай тази страница