МE предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката

Наредбата се прилага за търговските дружества, за които едновременно са изпълнени  следните условия:

1. Дружеството е енергийно предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката;

2. Дружеството е с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или такова дружество, чийто едноличен собственик на капитала е търговско дружество с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Оповестяването на разходите на търговските дружества, попадащи в обхвата на публикуваната наредба, има за цел осигуряване на публичност и прозрачност на финансовите средства, които те разходват при осъществяване на дейността си.

Оптимизирането на разходите на търговските дружества, субекти на наредбата, има за цел осигуряване на целесъобразност, икономичност, ефективност и ефикасност при разходването на финансовите средства, както и спазване на принципите за законосъобразност.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: kd.todorova@me.government.bg

Наредба

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4


отпечатай тази страница