Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

ME предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, определяне на условията и реда за извършване

Проектът на Наредба за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания е разработен на основание чл. 57, ал. 6 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Проектът на наредбата регламентира:

  • показателите за разход на енергия на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
  • енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
  • условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
  • условията и реда за изготвяне на оценка на постигнати енергийни спестявания в предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление.

Един от основните нови моменти, свързани с приетия нов ЗЕЕ е регламентирането на изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години. Обследванията трябва да са разходно ефективни и да се извършват от квалифицирани експерти, част от екипите на юридически лица, вписани в регистрите на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Друг нов момент в проекта на наредба е определянето на условията и реда за  извършване на обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление и изготвяне на оценка на постигнати енергийни спестявания.

Разработени са нови образци на резюме на доклади от обследване на  предприятие/промишлена система и обследване на системи за външно изкуствено осветление.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект на наредба могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

Наредба

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

отпечатай тази страница