Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от

Проектът на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност e разработен на основание чл. 44, ал. 9 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Целта на разработения проект на наредба е постигане на съответствие с последните промени в ЗЕЕ. Със законовите изменения се разширява обхватът на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, като са допуснати и специалисти със средно образование.

Предвидено е подаването на искане за вписване в регистър, както и за промени във вписаните обстоятелства да става по електронен път. Тези услуги на Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще съдействат за намаляване на административната тежест.

С проекта на наредба се допълват и актуализират учебните планове на обучение за повишаване на професионалната квалификация на консултантите по енергийна ефективност. Допълненията са в съответствие с актуалното развитие на европейското законодателство в областта на енергийната ефективност.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект на наредба могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

 

Проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност – линк

 

Приложения към Наредбата - линк

отпечатай тази страница