МЕ предлага за обществено обсъждане проект на актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г.  Съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС планът е изготвен и представен в Европейската комисия през 2014 г. и следва да бъде актуализиран от България след три години.

До 2020 г. първичното енергийно потребление в България следва да бъде намалено от 18.46 млн. тона нефтен еквивалент (каквото би било без прилагане на мерки за енергийна ефективност) на 16.87 млн. тона нефтен еквивалент. Изпълнението на националните цели ще доведе до намаление през 2020 г. на първичната енергийна интензивност на страната с 41% спрямо тази през 2005 г., предвижда документът.

Мерките за постигане на енергийни спестявания се финансират от различни източници, сред които повечето оперативни програми, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и други.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на адрес: v.ilieva@me.government.bg.

Проект на актуализиран Национален план за действие по енергийна ефективност

Анекс 1 към плана

Анекс 2 към плана

Анекс 3 към плана

отпечатай тази страница