Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ обявява за обществено обсъждане процедура в подкрепа на енергийно ефективни системи за улично осветление

Министерството на енергетиката обявява  за обществено обсъждане процедура,  с която се предвижда финансиране на мерки за енергийна ефективност на външно изкуствено осветление със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната ефективност е водещ приоритет в енергийната политика и има ключово значение за изпълнението на поставени цели за периода 2020–2030 г. Инвестицията C4.I3 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението.

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Предложенията за изпълнение на инвестицията по настоящата процедура следва задължително да постигат не по-малко от 30 % спестявания на енергия в резултат на изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Стойността на проектните предложения не може да бъде по-малка от 100 000 лева и не може да надвишава 2 000 000 лева.

Допустими кандидати са всички общини в Република България.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 115 430 391 лева, от които 19 238 398 лева национално финансиране за невъзстановим ДДС.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 15.08.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел "Процедури за БФП" - "Национален план за възстановяване и устойчивост", "Процедури за обществено обсъждане" - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/4d31f36d-0591-4736-83ad-4c80b1b53998

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле "Описание" от меню "Изпрати коментар/предложение" в секцията за процедурата.

Насоки за кандидатстване

Пакет от документи

 

отпечатай тази страница