Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Ива Петрова: Сигурните доставки на устойчива и достъпна енергия за всички потребители са във фокуса на стратегическите ни документи

Ива Петрова: Сигурните доставки на устойчива и достъпна енергия за всички потребители са във фокуса на стратегическите ни документи свали снимката

„Сигурността на доставките на устойчива енергия на достъпни цени за всички потребители е във фокуса на проекта за енергийна стратегия и актуализирания интегриран план „Енергетика и климат“. Това каза заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова пред участниците в конференцията „Зеленият преход 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа“, която се провежда в София. Документите отразяват повишените амбиции в контекста на целите за декарбонизация, които страната ни ще постигне с продължаващо въвеждане на възобновяеми източници, съчетани с нови, гъвкави нисковъглеродни мощности. В конкретика става въпрос за два нови ядрени блока на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, които трябва да влязат в експлоатация в периода 2035-2040 г., трикратно увеличение на дела на възобновяемата енергия, както и оползотворяване на хидроенергийния потенциал чрез изграждане на две нови ПАВЕЦ. Към тази перспектива задължително трябва да се добавят и мощности за съхранение на енергия, поясни Ива Петрова, акцентирайки върху обявената вече за обществено обсъждане процедура за изграждане на инфраструктура за съхранение на електроенергия от ВЕИ. Нейното изпълнение трябва да осигури поне 3 хил. мегаватчаса разполагаем капацитет за съхранение.

„Фокусирани сме и върху развитието на преносната и разпределителните мрежи, което се изразява не само в повишаване на техния капацитет, но и в дигитализацията им“, каза още Ива Петрова.

По отношение на потреблението, акцентът е поставен върху енергийната ефективност и възможностите за активно поведение на потребителите на енергийните пазари, стана ясно от думите на заместник-министъра. Чрез енергийните общности те ще могат да произвеждат, потребяват, съхраняват и продават излишъците си от електроенергия, като по този начин управляват ефективно разходите си за нея.

В отговор на тези предизвикателства в момента е в ход оценяване на подадените предложения по първата покана от „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, при която ще бъдат разпределени 80 млн. лв.

„Отговорът на глобалното предизвикателство за трансформация към чиста, ефективна и конкурентоспособна икономика е немислим без гарантиране на националната и енергийната сигурност, единствено възможни при силна регионална солидарност и сътрудничество“, подчерта в заключение енергийният заместник-министър. Междусистемната свързаност, Южният и Вертикалният газови коридори са пример за такава солидарност.

отпечатай тази страница