"началник на отдел", отдел "Управление на държавното участие", дирекция "Корпоративно управление в енергетиката"

Дирекция: Корпоративно управление в енергетиката
Дати за подаване на документи: 28.07.2022 - 10.08.2022

Министерство на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № Е-РД-16-436/27.07.2022 г. на министъра на енергетиката

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел", отдел "Управление на държавното участие", дирекция "Корпоративно управление в енергетиката".
2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организира, координира и контролира работата на отдела, като разпределя задачите и следи за своевременното и качественото им изпълнение; осъществява дейността по подготовката, провеждането, финализирането и съгласуването на процедурите по ликвидация на дружествата в енергетиката; участва при изготвянето на проекти на заповеди, договори, протоколни решения, изходящи от министъра, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на търговските дружества; съдейства при изготвянето на анализи, разработки и предложения на отдела; изготвя становища с конкретни предложения по материали, внесени за разглеждане в отдела; участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща търговските и индустриалните отношения, управлението на държавното участие, приватизацията и други, с оглед отрасловата компетентност на министъра; упражнява мониторинг върху корпоративното управление и финансовото състояние на публичните предприятия по Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му; организира осъществяването и оказва съдействие при контактите с органите на Министерство на финансите, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Агенцията за държавна финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и с други държавни органи; наблюдава и предприема действия по запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала им; участва в изпълнението на задачите в Звено "Верификация" на програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност".
3. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- образователна степен: магистър;
- професионален опит: 5 години или II младши ранг.
4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
5. Допълнителни умения и квалификации съгласно длъжностната характеристика, носещи предимство на кандидатите:
- област на висше образование: социални, стопански и правни науки с професионално направление "икономика" или "право"; технически науки;
6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.
7. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 2400 лева.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
8. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
- интервю.
9. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);
- копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.
10. Място и срок за подаване на документите:
документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, в срок от 14 дни от публикуването на обявлението (датата на публикуване се брои в посочения срок), телефон за контакти: 02/9263117.
Документите може да се подават и по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
11. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерството на енергетиката – www.me.government.bg. Списъците са публични до приключване на конкурсната процедура.

отпечатай тази страница