Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт“ в отдел „Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика" (СККЕ), дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации"

Дирекция: Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации
Дати за подаване на документи: 14.11.2023 - 24.11.2023

                                                                                                                                               ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт" в отдел „Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика" (СККЕ), дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации".
 2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по отношение на изпълнението на задължението за набиране и съхраняване на резервите от горива, необходими за сигурно и непрекъснато снабдяване с енергия, като участва в проверки в енергийните дружества; изготвя информация за резервите от нефтопродукти, поддържани от енергийните дружества по реда на чл. 85, ал.1 и чл.128 от Закона за енергетиката и Наредба №11 за резервите от горива от 10 юни 2004 г. и ежемесечно, съгласно изискването на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, предоставя обобщена информация на ДА „ДРВЗ” за подържаните резерви от горива от търговските дружества от сектор „Енергетика“; при установяване на нередности и въз основа на констатациите от извършените проверки, предприема действия за даване на задължителни предписания на проверяваните лица и/или съставя актове за установяване на административни нарушения и/или предлага на министъра на енергетиката налагане на принудителни административни мерки; при възникнала необходимост изготвя проекти на доклади, проекти за заповеди и справки за въвеждане на ограничителен режим и временно прекъсване на снабдяването с електрическа енергия; участва в дейности по изготвяне на работни документи и разработването на  Национална оценка на риска за сигурността на доставките на газ в България, Превантивен план за действие за гарантиране на сигурността на доставките на природен газ и План за действие при извънредни ситуации за гарантиране на сигурността на доставките на природен газ на Република България, в съответствие с изискването на Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010; подготвя необходимите документи за утвърждаване на нормативи за резервите от горива на енергийните дружества, необходими за сигурното енергоснабдяване, които се набират и поддържат от енергийните производители; участва в технически съвети, семинари и работни срещи в областта на енергетиката; участва  в установяването и означаването на националните критични инфраструктури и обектите им в Сектор „Енергетика“; участва в контрола на програмите за есенно-зимната подготовка на енергопроизводствените дружества в страната; Участва в изготвянето  на предложения за определяне на стратегически обекти и дейности от значение за националната сигурност и списъка със стратегическите обекти от национално значение в енергетиката; поддържа актуална база с данни по отношение набирането и съхраняването на резервите от горива от енергопроизводствените предприятия, необходими за сигурно и непрекъснато снабдяване с енергия; участва във ведомствени и междуведомствени комисии и работни групи за подготовка на нормативни актове, становища по тях и анализи.
 3. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

- образователна степен: бакалавър;

- професионален опит: 2 години или ІV младши ранг.

 1. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 2. Допълнителни умения и квалификации съгласно длъжностната характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- област на висше образование: Технически науки, Социални, стопански и правни науки, с професионално направление „Икономика“.

 1. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.
 2. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 1500 лева.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- интервю.

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);

- копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;

 1. Място и срок за подаване на документите:

документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8, в срок от 10 дни от публикуването на обявлението, телефон за контакти: 02/9263117.

Документите може да се подават и по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 1. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерството на енергетиката – www.me.government.bg. Списъците са публични до приключване на конкурсната процедура.
отпечатай тази страница