Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт" в отдел „Национална геоложка служба", дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Дати за подаване на документи: 26.03.2024 - 05.04.2024

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт" в отдел „Национална геоложка служба" (НГС), дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ (ПРКК).
 2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 • Съставя и води Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за скално-облицовъчни материали, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства;
 • Организира съставянето и воденето на специализираната карта и регистър на находищата на подземните богатства по чл. 2, ал. 1 от ЗПБ;
 • Организира съставянето и воденето на регистър на откритията;
 • Участва в анализирането на необходимата геолого-маркшайдерска и статистическа документация за установяване движението на запасите и ресурсите на подземни богатства;
 • Участва в подготовката на удостоверенията за геоложки или търговски открития;
 • Участва в обработването на заявленията за открития /геоложки или търговски/ по чл. 21 от ЗПБ;
 • Участва в работата на Специализираната експертна комисия по чл. 20, ал. 7 от ЗПБ, назначена от министъра, по отношение на геодезично-маркшайдерската част на геоложките доклади;
 • Участва в работата по геоложките и геоеколожките изследвания, финансирани с държавни средства; разработване и координиране изпълнението на международни проекти и програми в областите геоинформатика, търсене, проучване и добив на подземни богатства и опазване на земните недра;
 • Участва в набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани карта, регистри и информационна система въз основа на тези данни и въз основа на данни от кадастъра за:
  • Разрешенията за търсене и проучване и за проучване;
  • Предоставените концесии за добив на подземни богатства;
  • Откритията и находищата на подземни богатства;
 • Участва в създаването на метаданни за масивите от пространствени данни и свързаните с тях услуги в областта на въглеводородите като енергийни източници и минералните ресурси в съответствие със Закона за достъп до пространствените данни;
 • Участва в подпомагането на министъра на енергетиката при управлението на Националния геоложки фонд, Националното скално-фондово хранилище и на специализирани информационни системи за данните от геоложките изследвания, търсенето, проучването и добива на подземни богатства;
 • Подготвя информация за перспективни площи за проучване и бъдещи концесии, за които могат да бъдат инициирани процедури служебно, както и с цел популяризиране на геоложкия потенциал на страната;
 • Съвместно с експерти от другите отдели на дирекцията участва в експертната група към Икономическата комисия на ООН за Европа по ревизиране и актуализиране на рамковата Класификация на запасите и ресурсите на подземни богатства;
 • Участва в работата на комисии и работни групи по предложение от директора на дирекцията и след конкретно възлагане от началника на отдела;
 • Участва в дейности по публикуване и поддържане на публичните регистри и специализирани карти по ЗПБ на интернет страницата на МЕ;
 1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

- образователна степен: бакалавър;

- професионален опит: 2 години или IV младши ранг.

 1. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 2. Допълнителни умения и квалификации съгласно длъжностната характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- област на висше образование: “Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

 1. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.
 2. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 1500 лева.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- интервю.

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);

- копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

 1. Място и срок за подаване на документите:

документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8, в срок от 10 дни от публикуването на обявлението, телефон за контакти: 02/9263117.

Документите може да се подават и по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 1. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерството на енергетиката – www.me.government.bg. Списъците са публични до приключване на конкурсната процедура.
отпечатай тази страница