Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция: Административно обслужване и човешки ресурси
Дати за подаване на документи: 05.02.2024 - 15.02.2024

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

 1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“.
 2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: приема и разпределя получената поща за обработка между служителите в деловодството; при необходимост от спешна регистрация на документи разпределя преписките за деловодна обработка; приема, регистрира и сканира в автоматизираната деловодна система входящите, изходящите и вътрешните документи на министерството; следи заповедите за заместване на ръководния състав на министерството и правото за полагане на подпис за съответния период; осъществява административното обслужване в Центъра за административно обслужване, като спазва стандартите за качество; разпределя регистрираните входящи и вътрешни документи съгласно адресата или поставената резолюция; класира обработените документи за деня; при необходимост разпределя пощата, резолирана от политическия кабинет и главния секретар; изготвя ежемесечен график за работата на служителите в деловодството и ЦАО, който представя за утвърждаване на началника на отдела; при необходимост извършва справки на служители и потребители (лично и по телефона) за движението на преписките; своевременно осъществява текущото архивиране на преписките; ежегодно организира подготовката и предаването на деловодния архив в архива на МЕ; при необходимост нанася резолюции в деловодната система; при необходимост изпълнява и куриерски функции; при изпълнение на служебните си задължения служителят носи отговорност за своето отношение към потребителите, като се отнася любезно, възпитано и с уважение към тях,  зачита правата и достойнството на личността им и се въздържа от каквито и да било прояви на дискриминация.
 3. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

- образователна степен: бакалавър;

- професионален опит: 2 години или IV младши ранг.

 1. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 2. Допълнителни умения и квалификации съгласно длъжностната характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- област на висше образование: Социални, стопански и правни науки с професионално направление Икономика, Администрация и управление или Социални дейности.

 1. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.
 2. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 1500 лева.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- интервю.

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);

- копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8, в срок от 10 дни от публикуването на обявлението, телефон за контакти: 02/9263219.

Документите може да се подават и по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 1. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерството на енергетиката – www.me.government.bg. Списъците са публични до приключване на конкурсната процедура.

 

отпечатай тази страница