Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт" в отдел „Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика" (СККЕ), дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации"

Дирекция: Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации
Дати за подаване на документи: 26.03.2024 - 05.04.2024

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

 1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт" в отдел „Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика" (СККЕ), дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации".
 2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по отношение на техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти; изпълнението на задължението за набиране и съхраняване на резервите от горива, необходими за сигурно и непрекъснато снабдяване с енергия и прилагането на подзаконовите нормативни актове, издадени в изпълнение на Закона за енергетиката, като организира и провежда проверки в енергийните дружества. Контролира спазването на правилата за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и правилата за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения; при установяване на нередности и въз основа на констатациите от извършените проверки предприема действия за даване на задължителни предписания на проверяваните лица и/или съставя актове за установяване на административни нарушения и/или предлага на министъра на енергетиката налагане на принудителни административни мерки; при необходимост подпомага служителите от дирекция ПНДАОЧР, като изготвя становища при подготовка на защита по съдебни дела, свързани с технически експертизи от неговата компетентност; участва в разследване на причините за възникнали крупни аварии и груби технологични нарушения при експлоатацията на енергийни обекти; изготвя отговори на постъпили сигнали, жалби и предложения в МЕ, свързани с техническата експлоатация на електроенергийни съоръжения; участва в процедурата за определяне на задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия; участва в технически съвети, семинари и работни срещи в областта на енергетиката; участва в изготвянето на текущи отчети, справки, анализи, разработки и предложения от компетентността на главен експерт; организира и участва в изпитни комисии при провеждане на проверка на знанията по Наредба №9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи на председателите на изпитни комисии и ръководителите по техническа експлоатация в енергийните дружества; участва във ведомствени и междуведомствени комисии и работни групи за подготовка на нормативни актове, становища по тях и анализи; участва в изпълнението на задачите в Звено „Верификация“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.
 3. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

- образователна степен: бакалавър;

- професионален опит: 3 години или III младши ранг.

 1. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 2. Допълнителни умения и квалификации съгласно длъжностната характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- област на висше образование: Технически науки.

 1. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.
 2. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 1700 лева.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- интервю.

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);

- копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;

 1. Място и срок за подаване на документите:

документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8, в срок от 10 дни от публикуването на обявлението, телефон за контакти: 02/9263115.

Документите може да се подават и по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 1. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерството на енергетиката – www.me.government.bg. Списъците са публични до приключване на конкурсната процедура.
отпечатай тази страница