Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „държавен инспектор" в отдел „Контрол", дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Дати за подаване на документи: 04.07.2024 - 15.07.2024

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „държавен инспектор" в отдел „Контрол", дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ (ПРКК).
 2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 • Организира, координира и участва в осъществяването на контрола по цялостното изпълнение от титулярите на разрешения на договорите за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства, чрез планирани проверки по график и извънредни проверки, като подготвя констативни протоколи, доклади, отчети и др., свързани с контролната дейност.
 • Организира, координира и участва в осъществяването на контрола по цялостното изпълнение от концесионерите на договорите за концесия за добив на подземни богатства, чрез планирани проверки по график и извънредни проверки, като подготвя констативни протоколи, доклади, отчети и др., свързани с контролната дейност.
 • Попълва електронни формуляри за изпълнение на концесионните договори, съгласно глава VIII от Закона за концесиите и ги изпраща за вписване в Националния концесионен регистър.
 • Организира, координира и участва в осъществяването на контрол на издадени разрешения за проучване, като подготвя констативни протоколи, доклади, отчети, анализи, предложения и др., свързани с контролната дейност.
 • Организира, координира и участва в осъществяването на контрола на издадени разрешения за проучване и разрешения за съхранение на въглероден диоксид, подготвя констативни протоколи, доклади, отчети и др. документи, свързани с контролната дейност.
 • Организира, координира и участва в осъществяването на контрола по спазването от титулярите на разрешения и от концесионерите на цялостните и годишни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства и на цялостните и годишни проекти за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти, за рекултивация на нарушени терени и мониторинг.
 • Подготвя експертни становища или писма за съгласуване на цялостни и/или годишни работни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти, за рекултивация на нарушени терени и мониторинг.
 • Организира, координира и участва в осъществяването на контрола по спазването от титулярите на разрешения и от концесионерите на одобрените плановете за управление на минни отпадъци и на издадените разрешителни по управление на минните отпадъци и свързаните с това ежегодни отчети, като подготвя констативни протоколи, доклади, отчети, анализи, предложения и др. документи, свързани с контролната дейност.
 • Съставя актове за констатирани нарушения на Закона за подземните богатства - след надлежно упълномощаване от министъра на енергетиката.
 • Подготвя отговори на актуални въпроси, искания за информация от държавните органи и организации, дружества, граждани, в рамките на дадените му компетентности в т. ч. покани за доброволно изпълнение и писма до концесионерите за изпълнение от тях на приетите от комисиите за контрол решения.
 • Организира, координира и участва в подготовката на проекти на документи, доклади, актове, договори и др., произтичащи от функциите на отдела и дирекцията - график за проверки, заседания на комисии за контрол, годишните доклади за извършен текущ контрол по предоставени концесии и сключени концесионни договори, проекти на договори за откриване на доверителни сметки за внасяне от концесионерите на средства за изпълнение на дейностите по закриване на минни обекти, възстановяване на околната среда и рекултивация на нарушените от дейностите по концесията терени и др.
 • Участва в подготовката на становища и предложения до отдел „Концесии и разрешения” за изменения и допълнения на сключените договори за търсене и проучване или за проучване, договори за концесии за добив, в това число за продължаване на срокове по предоставени разрешения и концесии, за прехвърляне на права и задължения по предоставени разрешения и концесии, както и за прекратяване на предоставени разрешения и концесии и др.
 • Изготвя експертни становища до отдел „Концесии и разрешения” по проекти на разрешителни за управление на минни отпадъци.
 • Участва в подготовката на доклади от името на министъра за предоставяне на Европейската комисия, предвидени в директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО.
 1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

- образователна степен: магистър;

- професионален опит: 4 години или II младши ранг.

 1. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 2. Допълнителни умения и квалификации съгласно длъжностната характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- област на висше образование: „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление „Науки за земята”;

- ползване на чужд език.

 1. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.
 2. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 2200 лева.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- интервю.

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);

- копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерството на енергетиката на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8, в срок от 10 дни от публикуването на обявлението, телефон за контакти: 02/9263117.

Документите може да се подават и по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 1. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерството на енергетиката – www.me.government.bg. Списъците са публични до приключване на конкурсната процедура.
отпечатай тази страница