Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Три фирми в Стара Загора и Казанлък подобряват конкурентоспособността и производството си чрез успешни проекти за енергийна ефективност

свали снимката

Реализирани проекти по Програма ВЕЕЕЕС в двата града бяха посетени от представители на Офиса на финансовия механизъм на ЕИП и Кралство Норвегия

 

Реализирани проекти в Стара Загора и Казанлък по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ бяха представени пред гости от Офиса на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и партньорите по програмата. В посещението участваха също представители на посолството на Кралство Норвегия в България,  на Националното координационно звено и експерти от Министерството на енергетиката, което е програмен оператор на програма ВЕЕЕЕС. 

В Стара Загора проектът „Енергийна ефективност и конкурентоспособност” е реализиран в предприятието за поддръжка, ремонт и реконструкция на съоръжения с повишена опасност „Металик АД“, а проектът „Енергийна ефективност и рекуперация“ -  в дружеството за производство на медицински легла и оборудване НИПИ-М АД. В Казанлък реализираният проект е „Подобряване на енергийната ефективност на „М+С Хидравлик“ чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност“. Предприятието е водещ производител на ниско скоростни, високо моментни, орбитални хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори.

Бюджетът на проекта за „Металик“ АД е 672 хил. лв. В резултат на неговото изпълнение ще бъде постигнато трикратно спестяване на електрическа енергия, която се използва в индустриалния процес.

С 318 284 лв. безвъзмездна финансова помощ е изпълнен проектът на „НИПИ-М“ АД в Стара Загора. Чрез него е внедрена иновативна технология за утилизиране на изгорели газове и превръщането им в използваема енергия. Това ще допринесе за намаляване на генерираните емисии СО2 от производството с 324,45 тона годишно.

С 980 860 лв. в „М+С Хидравлик“ в Казанлък са изпълнени мерки за енергийна ефективност, сред които замяна на старо енергоемко оборудване със съвременно енергоефективно, внедряване на система за мониторинг на енергопотреблението, проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на вентилационна система за оползотворяване на отпадната топлина от технологичния процес и други. В резултат е постигната по-добра енергийна ефективност и намаляване на CO2 емисиите от термична обработка.

отпечатай тази страница