Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага промени в наредбата за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Наредбата за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. С измененията в българското законодателство се транспонират  изискванията на Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Промените в проекта са насочени към определянето на количествата използвани горива и енергия в сектор транспорт, както и на количествата енергия от възобновяеми източници (ВИ), използвани в този сектор.

Въведено е изискване при изчисляване на националната задължителна цел от 10 % дял на енергията от ВИ в сектор транспорт да бъде определяна и национална цел за биогорива от ново поколение тип „А“. Тя е в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергията от ВИ във всички видове транспорт. От 2.5 на 5 пъти е коригиран мултиплициращият фактор при определяне на количеството електрическа енергия от ВИ, използвана от електрически пътни превозни средства. Въведено е изискване при изчисляването на националната задължителна цел в сектор транспорт количеството използвани биогорива от ново поколение да се отчита в двоен размер.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: m.minova@me.government.bg.

Проект на Наредба за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Мотиви към проекта на наредба

отпечатай тази страница