МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Изготвянето му е с цел изпълнение на Решението на Народното събрание от 07.11.2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ, бр.93 от 11.11.2014 г.) и уреждане компетентността на министъра на енергетиката по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

В заключителни разпоредби на проекта се предвиждат изменения в други закони, регламентиращи правомощия от материалната компетентност на министъра на икономиката и енергетиката, които следва да бъдат поети от министъра на енергетиката, с оглед изпълнението на посоченото решение на МС.

Компетентен орган по Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за енергийната ефективност, Закона за подземните богатства, Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра и Закона за запасите от нефт и нефтопродукти е министърът на енергетиката.

Предвидена е промяна в Закона за ограничаване изменението на климата, свързана с необходимостта на уреждане на функциите на  министрите на икономиката и на енергетиката - в Националния експертен съвет по изменение на климата и по отношение интегрирането на държавната политика по ограничаване изменението на климата и секторните политики.

Проект

Мотиви

Предложения и мнения може да изпращате на адрес: a.terzieva@mee.government.bg в законоустановения срок.

отпечатай тази страница