Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

КЕВР отчете успешното приключване на проекта за въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България

КЕВР отчете успешното приключване на проекта за въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България свали снимката

Успешно приключи втората фаза на проекта за въвеждане на електроенергиен пазар в България, финансиран по програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. с програмен оператор Министерството на енергетиката.  Това бе отчетено от бенефициента по проекта – Комисията за енергийно и водно регулиране и партньорите–участници в него – Електроенергийният системен оператор и Българската независима енергийна борса. В заключителното събитие по проекта участва и заместник-министърът на енергетиката Константин Делисивков.

Общо 32 млн. евро ще бъдат отпуснати в рамките на втория програмен период по програма BG 04 – 2014-2021 г. Основни акценти в него са енергийната ефективност, използването на геотермалния и водния потенциал в страната, съобщи пред участниците в събитието зам.-министър Делисивков.

Проектът за въвеждането на европейски електроенергиен пазар в България надгражда постигнатото в рамките на първата фаза, реализирана през 2009 – 2010 г. Основната препоръка от работата тогава бе да бъде разработена национална електроенергийна борса, комбинирайки опита на северния и континенталния електроенергиен пазар.

По-нататъшното развитие на пазара на електроенергия в страната чрез въвеждането на организиран пазар „ден напред“ за физически доставки, предприемането на стъпки към интеграцията на пазара в България със съседните й зони и разработването на ефективни средства за наблюдение на пазара са сред основните цели на проекта. В рамките на неговата реализация бе направена оценка на развитието на вътрешния електроенергиен пазар в ЕС и беше оценено състоянието на българския електроенергиен пазар. КЕВР разработи структура и дейности за мониторинг и са направени първи стъпки за интеграция на пазара в България със съседните зони. БНЕБ и ЕСО представиха предложения за промени в правилата за търговия с електрическа енергия. Тези изменения въвеждат нови пазарни сегменти и съдействат за бъдещото развитие на пазара в посока интегрирането му на регионално и европейско равнище. БНЕБ и ЕСО проучиха възможностите за организиране и въвеждане на експортна зона в рамките на пазара „Ден напред“ като първа стъпка към пазарна интеграция.

Като част от индикаторите за успешното завършване на проекта бе отчетено, че през 2016 г. на пазара „Ден напред“ на БНЕБ са били изтъргувани 2 515 808 MWh електроенергия, или 5.5% от общото произведено количество в страната. Увеличават се и регистрираните участници на борсата – от 37 през април 2016 г. на 48 през декември 2016 г.

 

 

 

отпечатай тази страница