Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Европейската комисия стартира обществено обсъждане на Плана за реформи на българския електроенергиен пазар

Във връзка с инициирана процедура за предварително нотифициране на механизма за капацитет, на основание член 20, параграф 4 от Регламент 2019/943, българската държава чрез Министерството на енергетиката изпрати план за изпълнение, съдържащ график за приемане на мерки за пазарни реформи в електроенергийния сектор, като част от процеса за нотифициране на държавна помощ. Планът е изготвен в съответствие с член 20, параграф 3 от Регламент 2019/943 и включва: анализ на пазара на електроенергия в България; идентифициране на регулаторните и пазарни неуспехи; анализ на необходимите пазарни реформи и План за изпълнение на държавата членка. След представянето пред ЕК на националния План за изпълнение с график за приемане на мерки, в срок от четири месеца, Комисията следва да изготви становище относно това дали мерките са достатъчни за премахване на установените регулаторни отклонения или прояви на неефективност на пазара. В тази връзка, ЕК стартира процедура по обсъждане на Плана за реформи на българския електроенергиен пазар. Заинтересованите страни могат да представят своето становище до 11 февруари 2021 г. на посочения линк - https://ec.europa.eu/energy/consultations/consultation-bulgarian-market-reform-plan_en#contact-details

Допълнителна информация:

През следващите години, българският електроенергиен пазар се очаква да се изправи пред предизвикателства, произтичащи от новата европейска законодателна рамка, изискваща преход към нов нисковъглероден пазарен модел. Отчитайки енергийния микс на страната, в който въглищните централи имат съществен дял от производството и осигуряването на допълнителни услуги, вземайки предвид засилените мерки за декарбонизация и европейските практики, за осигуряването на плавен преход към новия пазарен модел, е необходимо да се въведе Механизмът за капацитет.

Мярката се очаква да съдейства за гарантиране на необходимото равнище на адекватност на ресурсите, както в средносрочен план, чрез подпомагане на съществуващите мощности, така и в дългосрочен план, чрез стимулиране на инвестиции в нискоемисионно производство.

Действащото законодателство разглежда Механизмите за капацитет, като временна мярка, която следва да е предшествана от ясни ангажименти за отстраняването на констатираните несъвършенства на пазара. За тази цел, като част от процедурата за държавна помощ, от държавите членки, се изисква да приемат мерки за премахване на установените нарушения, като изготвят План за изпълнение с график за приемане на мерки.

Документи

План за изпълнение на България (на английски език)

План за изпълнение на България (на български език)

 

отпечатай тази страница