Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Проектиране, упражняване на авторски надзор и консултантски дейности на строеж "Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия"

Дата на обявяване: 19.11.2013
Краен срок за получаване на документи: 27.12.2013
Крайна дата за подаване на документи: 06.01.2014

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на икономиката и енергетиката отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, упражняване на авторски надзор и консултантски дейности на строеж "Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия".

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се открива и ще бъде финансирана по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ) във връзка с изпълнението на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия".

На 21.03.2014 г. в 14.00 часа на ул. "Триадица" № 8, ет. 8, зала 818, комисията ще отвори плик № 3 "Предлагана цена" на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

Решение и Обявление

Документация и приложения

Разяснения от 05.12.2013 г.

Разяснение от 27.12.2013 г.

Решение за избор

Освобождаване на гаранциите за участие

Договор и приложенията към него (публикуван на 06.02.2015г.)

Допълнително споразумение (18.01.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка

Глава II и III от документацията:

Пълно описание и технически спецификации част I

Пълно описание и технически спецификации част II

Част III от Документацията - Извадка на документи от предпроектното проучване и от ПУП-ПП - фаза Предварителен проект:

Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6

Забележка: За да се четат файловете от Част 1 до Част 6, трябва да бъдат разархивирани в една обща папка.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 19.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 18.01.2016 г.)

Обявление за приключил договор /15.11.2019 г./