Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ в срок

 
Име и фамилия Длъжност Декларация
Александър Чакъров главен специалист

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Александър Гаргов ликвидатор

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021 г. 

Цоньо Цонев ликвидатор

  по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021 г.

 Цоньо Цонев  ликвидатор

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2022 г. 

   

 

отпечатай тази страница