Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ в срок

Име и фамилия Длъжност Декларация
Александър Чакъров главен специалист

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.    

отпечатай тази страница