Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с приложимия режим на държавна помощ

Във връзка с множество постъпили въпроси по отношение на приложимия режим на държавна помощ по обявяваните процедури BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" и процедура BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW", Министерството на енергетиката представя следното разяснение:

 

В раздел 8 на Условията за кандидатстване са посочени общите изисквания и ограничения при прилагането на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.

 

По процедурите BG-RRP-4.032/BG-RRP-4.033 се прилагат изискванията и ограниченията за държавна помощ, валидни за Раздел 7, член 41, параграф 1а от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 (Помощи за опазване на околната среда). В тази връзка секторите, които са изключени от настоящата процедура са:

 

  1. Рибарството и аквакултурите, в обхвата на Регламент (ЕС) № 1379/2013

Обхватът на Регламент (ЕС) № 1379/2013 включва работа с продукти от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013, които се предлагат на пазара в Европейския съюз, както следва:

Кодове на NACE

Кодове по КН

Сектор

A3, C10.2,

G46.3.8,

G47.2.3

 

Рибарство и аквакултури

 

 

Рибни продукти и продукти от аквакултури, предлагани на пазара в ЕС:

 

0301

Живи риби

 

0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

 

0303

Риби, замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

 

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

 

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби, годни за консумация от човека

 

0306

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от ракообразни, годни за консумация от човека

 

0307

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека

 

0511 91 10

Отпадъци от риби

 

0511 91 90

Други

 

1212 20 00

Морски водорасли и други водорасли

 

 

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени:

 

1504 10

Масла от черен дроб от риби и техните фракции

 

1504 20

– Мазнини и масла от риби и техните фракции, различни от маслата от черен дроб от риби

 

1603 00

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

 

1604

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

 

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

 

 

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен

 

1902 20

Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин):

 

1902 20 10

Съдържащи тегловно повече от 20 % риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

 

 

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки:

 

2301 20 00

Брашна, прахове и агломерати от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

 

 

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

 

2309 90

- Други

 

ex 2309 90 10

- - Рибни разтворими вещества

 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ от забраната за сектор рибарството и аквакултурите:

 

Дружество, което работи в сектора на рибарството и аквакултурите и се занимава с горепосочените продукти, може да отговаря на условията за получаване на помощ по настоящата процедура, ако дружеството работи и в един от допустимите секторите в обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 (напр. енергийния сектор). Това обаче е възможно само ако държавите членки гарантират чрез подходящи средства, като например разделяне на дейностите или разграничаване на разходите, че дейностите в изключените сектори не се ползват от помощта, предоставена в съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.

 

В тази връзка, дружеството следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка от дейностите, която отчетност да гарантира отделяне на дейностите така, че дейностите в недопустимия сектор да не се ползва от безвъзмездното финансиране, предоставено по настоящата процедура.

 

отпечатай тази страница