Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Компетенции и правомощия на инспектората

Компетенции и правомощия на Инспектората

Функциите на Инспектората са регламентирани в чл. 46, ал. 4 от Закона за администрацията, обн., ДВ, бр. 130 от 05.11.1998 г., в сила от 06.12.1998 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. и чл. 14, ал. 5 на Устройствения правилник на Министерство на енергетиката, приет с ПМС № 360 от 12.12.2015 г., обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г.

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

  1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
  2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
  3. подобряване работата на администрацията.

Инспекторатът осъществява дейността си съгласно Вътрешни правила, утвърдени от министъра на енергетиката, въз основа на Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, редът и начинът за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, издадена от на Министерски съвет на Р България.

Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и извънпланови проверки по ред, определен в утвърдените от министъра вътрешни правила за дейността на звеното.

При изпълнение на функциите си Инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

Съгласно изискванията на чл. 46, ал. 4 от Закона за администрацията, Инспекторатът:

1. Извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;

2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

4. Следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;

5. Може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

6. Извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

7. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

8. Съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;

9. Изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

10. Прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;

11. Извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

12. Осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт.

Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина и проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Съгласно чл. 14, ал. 5 на Устройствения правилник на Министерство на енергетиката, Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:

1. Подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи от годишните програми за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.;

2. Осъществява контрол съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и предлага на министъра конкретни действия;

3. Осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на измами и нередности в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

4. Разглежда и извършва проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви и други нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и изготвя доклад за резултатите; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите на сигналите;

5. Изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

6. Проверява спазването на вътрешните правила за организация на работата на администрацията;

7. Може да предлага образуването на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на вътрешните актове в Министерството;

8. Контролира спазването на препоръките на външни одитни и контролни органи по техни доклади, които са насочени към него;

9. При извършвани проверки анализира ефективността на проверяваните обекти, като предлага и оценка на ефективността на дейността на проверявания обект;

10. Прави оценка на корупционния риск;

11. Осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра;

12. Води регистър на декларациите по чл. 35, ал 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по отношение на служителите в министерството и в администрацията, ръководителят на която е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра, пряко назначаван от него;

13. Води и поддържа регистъра на декларациите по чл. 35, ал 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по отношение на органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските дружества.

отпечатай тази страница