Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката стартира конкурси за избор на ръководни органи на енергийните дружества

Министерството на енергетиката стартира конкурсни процедури за избор на членове на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД, "Минпроект" ЕАД и на Управителния съвет на ДП "Радиоактивни отпадъци".

Сред изискванията по чл. 20 от Закона за публичните предприятия са кандидатите да имат висше образование, най-малко пет години професионален опит, да не са обявявани в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не се разрешава кандидатстването на лица, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Конкурсите ще се проведат в три етапа – проверка на допустимостта на кандидатите, представяне на писмена концепция за развитие на фирмата и устно интервю с допуснатите кандидати.

С конкурсните процедури ще бъдат определени по петима членове на Съветите на директорите на БЕХ ЕАД и "Минпроект" ЕАД – трима представители на държавата и двама независими, както и трима членове на Управителния съвет на ДПРАО – двама представители на държавата и един независим.

Поканите са публикувани на сайтовете на Министерството на енергетиката и на дружествата.

Линк към поканата за участие в конкурса за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на БЕХ ЕАД

Линк към поканата за участие в конкурса за избор на двама представители на държавата в Управителния съвет на ДПРАО

Линк към поканата за участие в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на "Минпроект" ЕАД

отпечатай тази страница